یک گزارش جدید به صورت فوری خواهان عکس العمل نهادهای جهانی برای محافظت از زندگی شهری انسانها ، سیستم های طبیعی و هر آنچه که به این ها مرتبط است؛ شد. در این گزارش که یکی از جامع ترین آزمایشات برای نشان دادن میزان سلامت و تندرستی نسل آینده تهیه شده است، کاهش شدید منابع گیاهی و چرخه های اکوسیستمی مشهود است.