در سال 2014 بسیاری از شاخص های حیاتی موثر در تغییر اقلیم آب و هوائی کره زمین ادامه یافت، تا به رغم بسیاری از عوامل دیگر مانند افزایش دمای خشکی و اقیانوس، سطح آبها و گازهای گلخانه ای، کره زمین متمایل به گرم شدن شود و رکورد های جدیدی را به ثبت برساند. این یافته های کلیدی و سایر عوامل موثر دیگر در گزارش توصیف اقلیم آب و هوائی سال 2014 توسط جامعه هواشناسی آمریکائی منتشر شده است.