یک مطالعه جدید از طریق اندازه گیری دمای اقیانوس ها نشان می دهد که در سالهای اخیر حرارت اضافی گازهای گلخانه ای در زیر سطح اقیانوس های آرام و هند به دام می افتند. محققان می گویند: این رویه روی هم رفته موجب کاهش جهانی سرعت گرم شدن سطح زمین نسبت به دهه اخیر شده است.