ویژگی های ساختاری مواد شکننده مانند تخته سنگ و یا سرامیک در مقابل میزان قابلیت شکنندگی تحت فشار بطور بسیار جزئی تری در هنگام فرود آوار، زمین لرزه و گسیل ها همواره مورد مطالعه قرار گرفته است. چوب و میزان مقاومت آن در مقابل فشار و کشیدگی، در پایین ترین سطحی قرار دارد که تاکنون شناخته شده است.