محققان گام جدیدی برای دستیابی به تصویربرداری از نحوه فعالیت گلوکز در تک سلولی های زنده با بهره گیری از میکروسکوب هائی با کمترین خطای تشخیص و رویت، برداشتند. محققان با به کار گیری از یک نوع گلوکز مصنوعی که توانائی تقلید از نوع طبیعی آن را دارا بود، موفق شدند از نحوه انجام فعالیت آنها در منابع انرژی نورون ها، بافت ها و سلول های زنده ای که با سلول های سرطانی درگیر شده اند، عکس برداری کنند.