شرکت ولکر وسلز ایده پرداز جاده های پلاستیکی که این روزها در حال تست ایده خود هستند، از جمله مزایای جاده های پلاستیکی خود را یکپارچه بودن، ساخت سریع، قابلیت آبکشی آب باران و برف، جلوگیری از  برودت و حرارت بیش از حد جاده، سفت بودن و در عین حال سبک بودن آن عنوان کرده است. همچنین این شرکت معتقد است با بوجود آمدن این نوع جاده ها، ساختار و ایمنی جاده ها شکل بهتری به خود خواهند گرفت.