یک مطالعه جدید نشان می دهد که نواختن موسیقی در طول دوران دبیرستان موجب افزایش واکنش های ذهنی نوجوانان به صداها، و تقویت قدرت شنوایی و همچنین تقویت مهارت ها در حوزه زبان می گردد. محققان می گویند که این نتایج بدست آمده، نقش درس موسیقی را در برنامه کلاسی دانش آموزان پررنگ تر می کند.