دانشمندان برای اولین بار موفق به شناسایی میزان اهمیت انتقال گلوکزهای سدیم دار به منظور آزادسازی گلوکزها در سلول های سرطانی پانکراس و پروستات شدند. نتایج این مطالعه شوهد امیدبخشی از داروهای بازدارنده اس جی ال تی (1) که معمولأ برای درمان دیابت مورد استفاده قرار می گرفته اند، نشان می دهد. به این ترتیب می توان از انجام فعالیت های گلوکز و کاهش رشد تومور در این سرطانها جلوگیری کرد. همچنین محققان با استفاده از روش تصویربرداری پت (2) برای اندازه گیری میزان فعالیت اس جی ال تی، اشاره کردند که دیگر به وسیله تکنولوژی می توان تشخیص های بهتری در زمینه سرطان های پانکراس و پروستات انجام داد.
سرطان های پانکراس و پروستات از کشنده ترین سرطان ها در بین مردان محسوب می شود که از این رو نیاز مبرمی برای یافتن درمان های جدید و فوری برای مبارزه با این بیماری ها وجود دارد.   


1. SGLT

2. PET