در پروژه کپلر (1) ناسا، وجود یک سیاره "قابل سکونت" در کنار ستاره ای ماه مانند تأیید شد. این کشف کاندیدای دیگری در کنار سایر 11 سیاره کوچک قابل سکونت معرفی شده قرار گرفت؛ تا راه برای جستجو و یافتن یک "زمین" دیگر ادامه یابد.


1. Kepler