بعد از مطالعه بر روی 377،000 دانش آموز دبیرستانی، برای کسانی که اعتقاد دارند ترتیب تولد بر روی رفتارهایی مانند شخصیت و هوش تأثیر می گذارد خبر خوبی داریم: بله! تحقیقات نشان داده است که فرزندان اول خانواده دارای ضریب هوشی بالا و ثبوت شخصیتی بالاتری نسبت به فرزندان بعدی خانواده هستند. هرچند که محققان می گویند تفاوت بین فرزندان اول خانواده و فرزندان آخر خانواده به اندازه کوچک است که هیچ رابطه عملی با زندگی افراد برقرار نمی کند.
برنت رابرتس استاد روانشناسی دانشگاه ایلینویز در این باره گفت: "اگر به تاریخچه رابطه بین ترتیب تولد و شخصیت افراد نگاه کنیم، به تعداد انگشت شماری برمی خوریم که این قضیه بر روی آنها صادق است. این تحلیل مانند تحلیل های قبلی که در مقیاس بزرگتری انجام شده بود، نشان می دهد که فرزندان اول خانواده از مزیت یک نمره ضریب هوشی بالاتری نسبت به فرزندان آخری خانواده برخوردار هستند که البته در این مورد هم گرچه تفاوت به طور آماری چشمگیر است ولی در اصل فاقد معنی و مفهوم است."
او همچنین افزود: "در این تحلیل تفاوت در ثبوت شخصیتی و رفتاری بین فرزندان اول خانواده و فرزندان آخر خانواده نیز ثابت شده است، که در آن برای مثال فرزندان اول خانواده گرایش بیشتری به برونگرائی، مقبول بودن و وظیفه شناس بودن دارند و نسبت به فرزندان آخر خانواده از اضطراب کمتری برخوردارند. اما این تفاوت ها به اندازه بسیار کوچکی وجود دارند و دارای همبستگی 0.02 می باشند. در بعضی موارد برای مثال اگر یک دارو از بین 10،000 بیمار بتواند جان 10 نفر را نجات دهد، این رقم کوچک اهمیت بزرگی محسوب می شود، اما در بحث رفتارهای شخصیتی و اینکه چه نرخی را شامل شود؛ همبستگی 0.02 هیچ رقم بزرگی محسوب نمی شود. چون شما نمی توانید با چشم بسیار باز هم به تفاوت ها نگاه کنید. و چون شما نمی توانید که بین دو نفر نشسته و تفاوت های بین آن دو را ببینید. این موضوع در نزد هیچ کسی قابل توجه و مشاهده نیست.
 این مطالعه را سایر عوامل بالقوه و متعجب کننده ای تحت کنترل درمی آورد. مانند وضعیت اقتصادی خانواده، تعداد فرزندان یک خانواده و میزان ارتباط سنی فرزندان با برادر و خواهرهایشان، که می تواند نتیجه مطالعه را تغییر دهد. برای مثال خانواده های ثروتمند نسبت به خانواده های دیگر تمایل زیادی به فرزند کمتر دارند. بنابراین فرزندان بزرگتر این خانواده ها بخاطر دسترسی داشتن به منابع بیشتر می تواند میزان ضریب هوشی و شخصیت آنها را تحت الشعاع قرار دهد."
او در نهایت گفت: "یافته ها ثابت کرده است که تفاوت هایی بین فرزند اول و دوم، و فرزند سوم و چهارم وجود دارد، اما این یافته نیز اگرچه در سطح بسیار بزرگتری انجام شده است، اما از نظر میزان اهمیت در سطح بسیار کوچکتری قرار دارد. در نهایت این نتیجه از مطالعه بدست آمده است که ترتیب تولد احتمالأ تأثیری بر روی تربیت فرزندان نداشته باشد، چراکه هیچ ارتباط معناداری بین ترتیب تولد و شخصیت و ضریب هوشی افراد وجود ندارد."

منبع:
Rodica Ioana Damian, Brent W. Roberts. The Associations of Birth Order with Personality and Intelligence in a Representative Sample of U.S. High School Students. Journal of Research in Personality, 2015; DOI: 10.1016/j.jrp.2015.05.005