طی آخرین اطلاعات بدست آمده از فضاپیمای ناسا با نام " افق های جدید"؛ یک تصویر ارسال شده از قلب پلوتو یک دشت بسیار وسیع بدون کوهپایه را نشان می دهد که احتمالأ قدمتی در حدود 100میلیون سال داشته باشد و امکان این وجود دارد که طی روند تغییرات زمینی به این شکل تبدیل شده باشد. این منطقه منجمد در شمال کوههای یخی سیاره پلوتو به همراه دو منطقه دیگر که در سالهای 1930 کشف شده است، قرار دارد.