یک مطالعه جدید اظهار می کند افرادی که به دو زبان صحبت می کنند دارای ماده خاکستری بیشتری در قسمت کنترل اجرائی مغز هستند.